VEEBISAIDI EKSELSIO.ME ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev isikuandmete privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) kehtib kogu informatsiooni kohta, mida domeeninimel www.ekselsio.me asuv EKSELSIO Veebisait võib saada Kasutaja kohta selle Veebisaidi kasutamise ajal.

1. MÕISTETE TÄHENDUSED

1.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.1.1. „Veebisaidi haldus“ (edaspidi Veebisaidi Haldaja) – Veebisaidi haldamisega tegelevad volitatud töötajad, kes tegutsevad Ekselsio SIA nimel, kes organiseerivad ja / või teostavad isikuandmete töötlemist, samuti püstitavad isikuandmete töötlemise eesmärgid, määravad töödeldavate isikuandmete koosseisu ja isikuandmetega teostatavad toimingud (tegevused).

1.1.2. „Isikuandmed“ – mis tahes informatsioon, mis puudutab otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (Andmesubjekt).

1.1.3. „Isikuandmete töötlemine“ – mis tahes toiming (tegevus) või toimingute (tegevuste) kogum, mis on automatiseeritud või automatiseerimata viisil läbi viidud isikuandmetega, sealhulgas isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, süstematiseerimine, salvestamine, säilitamine, uuendamine (täpsustamine, muutmine), päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, ligipääsu tagamine), ühitamine/ühendamine, blokeerimine/piiramine, kustutamine, hävitamine.

1.1.4. „Isikuandmete konfidentsiaalsus“ – kohustus operaatorile või muule isikule, kellel on juurdepääs isikuandmetele, täita nõuet mitte lubada nende levitamist Andmesubjekti nõusolekuta või mõne muu seadusliku põhjusteta.

1.1.5. „Veebisaidi kasutaja (edaspidi Kasutaja) – isik, kellel on juurdepääs Veebisaidile interneti kaudu ja kes kasutab kõne all olevat Veebisaiti.

1.1.6. „Küpsised“ — väikesed andmefailid, mille saadab veebiserver ja mis salvestuvad Kasutaja arvutisse, ja mille veebiklient või veebibrauser saadab veebiserverile iga kord HTTP-päringus vastava Veebisaidi lehe avamisel.

1.1.7. „IP-aadress“ — IP-aadress on unikaalne numbrikombinatsioon, mis omistatakse internetiprotokolli kasutavas arvutivõrgus osalevatele seadmetele.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutajapoolne Veebisaidi kasutamine tähendab käesoleva privaatsuspoliitika ja Kasutaja isikuandmete töötlemise tingimuste aktsepteerimist.

2.2. Kui Kasutaja ei aktsepteeri privaatsuspoliitika tingimusi, peab ta lõpetama ettevõtte Veebisaidi kasutamise.

2.3. Käesolev privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult www.ekselsio.me Veebisaidile, ettevõte ei kontrolli ega vastuta kolmandate isikute veebisaitide eest, millele Kasutaja saab minna linkide kaudu, mis on kättesaadavad ettevõtte Veebisaidil.

2.4. Veebisaidi Haldaja ei kontrolli ettevõtte Veebisaidi Kasutaja esitatud isikuandmete autentsust.

3. PRIVAATSUSPOLIITIKA SISU

3.1. Käesolev privaatsuspoliitika sätestab Veebisaidi Haldaja kohustused mitte avalikustada privaatseid isikuandmeid ja tagada nende andmete kaitsmine, mille Kasutaja esitab saidile registreerimise ajal Veebisaidi Haldaja palvel, kommentaari jätmisel või ettevõtte Veebisaidi tagasiside küsitluse puhul.

3.2. Veebisait kaitseb andmeid, mis automaatselt kantakse edasi lehekülgede külastamise ajal, millele on seatud süsteemi statistiline skript („piksel“):

  • IP-аadress;
  • informatsioon küpsistelt;
  • informatsioon brauserist (või muust programmist, mis tagab ligipääsu reklaamile);
  • ligipääsu aeg;
  • reklaamblokki sisaldava lehe aadress;
  • viitaja (referrer– eelmise lehekülje aadress).

3.3.1. Veebisait kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks.

3.4. Kõik muud eespool täpsustamata isiklikud andmed (kasutatavad brauserid ja operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele salvestamisele ja mitte-levitamisele, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktides 5.2. ja 5.3. toodud juhtudel.

4. KASUTAJA ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRGID

4.1. Kasutaja isikuandmeid saab Veebisaidi Haldaja kasutada järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. võimaldada Kasutajale ligipääs Veebisaidi personaliseeritud ressurssidele.

4.1.2. luua tagasiside Kasutajaga, sh teatiste saatmine, küsitlused Veebisaidi kasutamise kohta, teenuste osutamine, Kasutaja taotluste ja avalduste töötlemine.

4.1.3. pakkuda Kasutajale tõhusat kliendi- ja tehnilist tuge Veebisaidi kasutamisel tekkivate probleemide korral.

4.1.4. pakkuda Kasutajale tema nõusolekul infot tooteuuendustest, teha eripakkumisi, teavitada hindadest, saata uudiskirju ja muud infot Veebisaidi nimel.

4.1.5. saata SMS-sõnumeid infoga uute teenuste, eripakkumiste, hindade kohta, uudiskirju ja muud teavet ettevõtte nimel. Kasutajal on õigus loobuda saates taotluse e-posti aadressil info@ekselsio.me.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VIISID JA TÄHTAJAD

5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ilma mingite ajaliste piiranguteta mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseeritud või automatiseerimata vahendite abil.

5.2. Kasutaja isikuandmeid võib üle anda Eesti Vabariigi riigivõimu volitatud organitele ainult Eesti õigusaktidega kehtestatud alustel ja korras.

5.3. Isikuandmete kadumise või avalikustamise korral teavitab Veebisaidi Haldaja Kasutajat tema isikuandmete kaotsiminekust või avalikustamisest.

5.4. Veebisaidi Haldaja võtab tarvitusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid neile loata või juhusliku ligipääsu eest, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude ebaseaduslike toimingute eest kolmandate isikute poolt.

5.5. Veebisaidi Haldaja koos Kasutajaga võtab tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et vältida kahjusid või muid negatiivseid tagajärgi, mida põhjustavad Kasutaja isikuandmete kaotamine või avalikustamine.

6. POOLTE KOHUSTUSED

6.1. Kasutaja on kohustatud:

6.1.1. esitama informatsiooni isikuandmetest, mis on vajalikud Veebisaidi kasutamiseks.

6.1.2. uuendama ja täiendama esitatud informatsiooni isikuandmetest, kui varem esitatud informatsioon muutub.

6.2. Veebisaidi Haldaja on kohustatud:

6.2.1. kasutama saadud informatsiooni eranditult neil eesmärkidel, mis on nimetatud käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.

6.2.2. kindlustama konfidentsiaalse info saladuses hoidmise, mitte avaldama seda ilma Kasutaja eelneva kirjaliku loata, samuti mitte müüma, vahetama, avaldama trükis ega avalikustama muul viisil Kasutaja esitatud isikuandmeid, välja arvatud vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika punktidele 5.2. ja 5.3.

6.2.3. võtma Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks tarvitusele ettevaatusabinõud vastavalt korrale, mida tavaliselt kasutatakse sellise informatsiooni kaitsmiseks olemasolevas ärikeskkonnas.

6.2.4. blokeerima Kasutajaga seotud isikuandmed tema enda, tema seadusliku esindaja või volitatud organi pöördumise või taotluse saamise hetkel, et kaitsta Andmesubjekti õigusi kontrollimise ajal, kui esineb ebausaldusväärseid isikuandmeid või ebaseaduslikke toiminguid.

7. POOLTE VASTUTUS

7.1. Kui Veebisaidi Haldaja ei täida oma kohustusi, vastutab ta kahju eest, mis tekib Kasutajale seoses isikuandmete kuritarvitamisega, vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktides 5.2, 5.3 ja 7.2 sätestatud juhtudel.

7.2. Konfidentsiaalse info kadumise või avalikustamise korral ei kanna Veebisaidi Haldaja vastutust, kui see konfidentsiaalne info:

7.2.1. sai ühiseks omandiks enne selle kadumist või avalikustamist.

7.2.2. saadi kolmanda isiku poolt enne, kui selle sai Veebisaidi Haldaja.

7.2.3. sai levitatud Kasutaja nõusolekul.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Enne hagiga kohtusse pöördumist on Kasutaja ja Veebisaidi Haldaja vahelistes suhetes tekkinud vaidluste lahendamiseks kohustuslik esitada pretensioon (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtliku lahendamise kohta).

8.2. Pretensiooni saaja peab 30 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise päevast saatma esitajale kirjaliku teate selle läbivaatamise tulemuste kohta.

8.3. Kui kokkulepet ei saavutata, suunatakse vaidlus läbivaatamiseks kohtuorganisse vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8.4. Käesolevas privaatsuspoliitikas ning Kasutaja ja Veebisaidi Haldaja vahelises suhtlemises kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

9. GOOGLE ADWORDSI JA FACEBOOKI TAASTURUNDAMISE MÄRGISED (REMARKETINGI TAG’ID)

9.1. Sellel veebisaidil kasutatakse Google AdWordsi ja Facebooki taasturundamise märgiseid ehk tag’e. Sait kasutab Google AdWordsi ja Facebooki taasturundamise teenuseid, et meie saidi eelnevad külastajad näeksid reklaame võõrastel saitidel. See tähendab, et me näitame meie saidi eelnevatele külastajatele reklaame. Reklaamid võivad ilmuda Google’i otsingutulemuste kõrvale, Google’i Display-võrgustikus, Facebookis, Facebooki või Instagrami partnervõrgustikus. Võõrad veebisaidid, sealhulgas Google ja Facebook, kasutavad küpsiste faile reklaamide edastamiseks www.ekselsio.me lnevatele külastajatele. Kõiki kogutud andmeid kasutatakse vastavalt meie oma privaatsuspoliitikale ning Google’i ja Facebooki privaatsuspoliitikale.

9.2. Te võite loobuda taasturundamisest veebisaitidel, mille lingid on antud siin:

Google’ile: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=et

Facebookile: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

10. LISATINGIMUSED

10.1. Veebisaidi Haldajal on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat muuta ilma Kasutaja nõusolekuta.

10.2. Käesolev privaatsuspoliitika jõustub kõne all olevale Veebisaidile üleslaadimise hetkest, kui uus privaatsuspoliitika versioon Eestis ei näe ette teisiti.

10.3. Kehtiv privaatsuspoliitika on internetilehel aadressiga https://ekselsio.me/privacy-policy-main/ üles laaditud.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ САЙТА EKSELSIO.ME

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт EKSELSIO расположенный на доменном имени www.ekselsio.me, может получить о Пользователе во время использования сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие от имени Ekselsio SIA, которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта компании.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту www.ekselsio.me компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте компании.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта компании.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте, оставления отзыва на сайте или запрос обратной связи на сайте компании.
3.2. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы (“пиксель”):
• IP адрес;
• информация из cookies;
• информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
• время доступа;
• адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
• реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше ( используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.3. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
4.1.4. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта.
4.1.5. Направления смс-рассылки с информацией о новых услугах, специальных предложений, информацией о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Компании. Вы вправе отказаться от получения смс-рассылки направив запрос по электронному адресу info@ekselsio.me.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Эстонской Республики только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Эстонии.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.4. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.5. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Эстонской Республики, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Эстонской Республики.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Эстонской Республики.

9. ТЕГИ РЕМАРКЕТИНГА GOOGLE ADWORDS И FACEBOOK
9.1. На этом веб-сайте используются теги ремаркетинга Google AdWords и Facebook. Этот веб-сайте использует службы ремаркетинга Google AdWords и Facebook для рекламы на сторонних сайтах предыдущим посетителям нашего сайта. Это означает, что мы показываем рекламу предыдущим посетителям нашего сайта. Рекламы может появляться на странице результатов поиска Google, сайте в контекстно-медийной сети Google, в Facebook, партнёрской сети Facebook или Instagram. Сторонние сайты, в том числе Google и Facebook, используют файлы cookie для показа рекламы предыдущим посетителям сайта www.ekselsio.me. Любые собранные данные будут использоваться в соответствии с нашей собственной политикой конфиденциальности, а также политикой конфиденциальности Google и Facebook.
9.2. Вы можете отказаться от ремаркетинга на сайтах, ссылки к которым указаны ниже:
Для Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ru
Для Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
10.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://ekselsio.me/privacy-policy-main/